പ്രശ്നങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

പ്രശ്നങ്ങൾ
ചിന്താവികാരങളോ ബോധമോ ഇല്ലാത്ത
ഭൂമി ലോകത്തല്ല.
മറിച്ച് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന
ചിന്താവികാരങ്ങളും ബോധവും ഉള്ള
മനുഷ്യലോകത്താണ്.
മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലാണ്.
പ്രശ്നങ്ങളെ ദൃശ്യവൽക്കരിച്ച്
തങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ
സ്ക്രീനിൽ അവയെ
കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്