ഉള്ളിലെ സ്നേഹവും ഭാഹ്യ സ്നേഹവും. ഖലീൽശംറാസ്

ഉള്ളിലെ സ്നേഹവസന്തത്തേക്കാൾ
വലുത്
പുറത്തു കാട്ടികൂട്ടുന്ന സ്നേഹമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
കാരണം ഉള്ളിലെ
സ്നേഹം ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും
സ്വന്തം ആന്തരികലോകത്തെ
സമാധാനമാവുമ്പോൾ
ഭാഹ്യ പ്രകടനങ്ങൾ
പുറം ലോകത്തെ
സാമ്പത്തിക അധികാര
കച്ചവടച്ചരക്കായും
മാറുന്നു.
പക്ഷെ ആന്തരിക ലോകത്തിന്
സമാധാനം ലഭിക്കണമെന്നില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്