ശാന്തി നിറഞ്ഞ കാലം. ഖലിൽശംറാസ്

എന്തും അറിയാം
വായിക്കാം
പക്ഷെ ലോകത്ത്
ഏറ്റവും സമാധാനവും
ശാന്തിയും
നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു
കാലഘട്ടത്തിലാണ്
നീ ജീവിക്കുന്നതെന്ന സത്യം
അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം.
പക്ഷെ ഭൂമിയിലെ
ഏതെങ്കിലും ഒരു
ചെറിയ പ്രശ്നത്തെ പോലും
അതേ ഭൂമിയിലെ
ഏതൊരു മനുഷ്യന്റേയും .
ശ്രദ്ധകളിലേക്കും
ചിന്തകളിലേക്കും
കൊണ്ടുവവരാനും
അതിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലെ
വിലപ്പെട്ട സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്താനുമുള്ള
വലിയ സാധ്യതകളെയാണ്
നീ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras