നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റാവാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ. ഖലീൽശംറാസ്

നീ അനുഭസിക്കുന്ന
ഓരോ നെഗറ്റീവ്
മാനസികാവസ്ഥക്കു പിറകിലും
ഒരു ചിന്ത
ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും.
ആ ചിന്തയെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക.
ചോദ്യം ചെയ്യുക.
നിന്റെ വിലപ്പെട്ട ജീവനിൽ
അവക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്ത്?
അവയില്ലെങ്കിൽ
നിനക്കുണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങളെന്ത്?
ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലിനും
വിലയിരുത്തലിനും
തയ്യാറായാൽ
നെഗറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥ
പോസിറ്റിവായി പരിവർത്തനം
ചെയ്തിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras