കുറ്റം പറയുന്നവരെ. ഖലീൽശംറാസ്

കുറ്റം പറയുന്നവരെ
പറയാനനുവദിക്കുക.
കുറ്റം പറയാൻ പാകത്തിലുളള
അവരുടെ മനസ്സിനെ
നിരീക്ഷിക്കുക.
പക്ഷെ നീ അവയെ
സ്വീകരിക്കേണ്ടത്
നിന്റെ മനസ്സ് അശുദ്ധമാക്കാനാവരുത്
മറിച്ച്
പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനും
അവലോകനങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനും
വൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക്
തയ്യാറാവാനുമാവണം.

Popular Posts