ഭീക്ഷണി. ഖലിൽശംറാസ്

തീവ്രവാദവും
ഭീകരവാദവും
വർഗ്ഗീയവാദവുമെല്ലാം
ഏറ്റവും വലിയ
ഭീക്ഷണി
അത് നില നിൽക്കുന്ന
മനുഷ്യമനസ്സുകൾക്കാണ്.
ഒരു തരം
സ്വയം ആത്മഹത്യയാണ്
അത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras