നിന്നിലെ കോമാളി. ഖലീൽശംറാസ്

ശരിക്കും എന്തൊക്കെ
കോമാളിത്തരങ്ങളാണ്
നിന്റെ ഉള്ളിലെ
നീ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്.
മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി
പരിഹസിക്കാതെ
നിനക്കുള്ളിലെ
നീയെന്ന കോമാളിയെ നോക്കി
പരിഹസിക്കുക.
നിന്റെ ചിന്തകളിൽ
കാട്ടി കുട്ടുന്ന അനാവശ്യ
കോമാളിത്തരങ്ങൾ
നോക്കി പൊട്ടിപൊട്ടി ചിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്