നിന്നിലെ കോമാളി. ഖലീൽശംറാസ്

ശരിക്കും എന്തൊക്കെ
കോമാളിത്തരങ്ങളാണ്
നിന്റെ ഉള്ളിലെ
നീ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്.
മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി
പരിഹസിക്കാതെ
നിനക്കുള്ളിലെ
നീയെന്ന കോമാളിയെ നോക്കി
പരിഹസിക്കുക.
നിന്റെ ചിന്തകളിൽ
കാട്ടി കുട്ടുന്ന അനാവശ്യ
കോമാളിത്തരങ്ങൾ
നോക്കി പൊട്ടിപൊട്ടി ചിരിക്കുക.

Popular Posts