അവരിലെ നീ. ഖലീൽശംറാസ്

നീ കാണുകയും
കേൾക്കുകയും
അനുഭവിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി
നിനക്കു പുറത്തല്ല.
മറിച്ച്
നിനക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണ്.
അതുപോലെ
അവർ കാണുകയും
കേൾക്കുകയും
അനുഭവക്കികയും
ചെയ്യുന്ന നീ
നിനക്കുള്ളിലെ
നീയല്ല.
മറിച്ച്
അവർക്കുള്ളിലെ
നിന്നെയാണ്.
അവർക്ക് നിന്നിൽനിന്നുമുള്ള
അനുഭവങ്ങളാണ്
അവരിലെ നിന്റെ
ചിത്രം വരക്കുന്നത്.
ആ അനുഭവങ്ങൾ
ഏറ്റവും നല്ലതാവാൻ
ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്