അറിവ്. ഖലീൽശംറാസ്

അറിവ് നേടലിൽ
ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക.
അറിവിനെ നിന്റെ
ചിന്തകളുടെ
സ്വയം സംസാര വിഷയമാക്കുക.
മനസ്സിന്റെ അന്തരീക്ഷമാക്കുക.

Popular Posts