അറിവ്. ഖലീൽശംറാസ്

അറിവ് നേടലിൽ
ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക.
അറിവിനെ നിന്റെ
ചിന്തകളുടെ
സ്വയം സംസാര വിഷയമാക്കുക.
മനസ്സിന്റെ അന്തരീക്ഷമാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്