ചിന്തകൾ പറ്റിക്കുന്നു. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകളെ
ചോദ്യം ചെയ്യുക.
പല രീതിയിൽ
അവയെ തിരിച്ചും മറിച്ചും
ഇടുക.
നിന്റെ ചിന്തകൾ
പലപ്പോഴായി
ഉത്തരം കിട്ടാതെ വലയുന്നതും
തോറ്റമ്പുന്നതും കാണാം.
കാരണം പലപ്പോഴായി
നിന്റെ ചിന്തകൾ
നിന്നെ പറ്റിക്കുകയാണ്.

Popular Posts