ചിന്തകൾ പറ്റിക്കുന്നു. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകളെ
ചോദ്യം ചെയ്യുക.
പല രീതിയിൽ
അവയെ തിരിച്ചും മറിച്ചും
ഇടുക.
നിന്റെ ചിന്തകൾ
പലപ്പോഴായി
ഉത്തരം കിട്ടാതെ വലയുന്നതും
തോറ്റമ്പുന്നതും കാണാം.
കാരണം പലപ്പോഴായി
നിന്റെ ചിന്തകൾ
നിന്നെ പറ്റിക്കുകയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്