വേദനയിൽനിന്നും സംതൃപ്തിയിലേക്ക്. ഖലീൽശംറാസ്

വേദനയിൽ നിന്നും
സംതൃപ്തിയിലേക്ക്
കൂടുമാറാനുള്ള
ഒരു പ്രവണത
എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ടാവും.
പല ഒളിച്ചു ചാട്ടവും
ഈ ഒരു പ്രവണതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാവാം
ഉണ്ടായത്.
അതുകൊണ്ട്
നിന്റെ ഓരോ ആത്മബന്ധത്തിലും
സംതൃപ്തി നിലനിർത്തുക.
വേദന നൽകാതിരിക്കുക.
അവർ വഴിപിരിയാതിരിക്കാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്