വേദനയിൽനിന്നും സംതൃപ്തിയിലേക്ക്. ഖലീൽശംറാസ്

വേദനയിൽ നിന്നും
സംതൃപ്തിയിലേക്ക്
കൂടുമാറാനുള്ള
ഒരു പ്രവണത
എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ടാവും.
പല ഒളിച്ചു ചാട്ടവും
ഈ ഒരു പ്രവണതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാവാം
ഉണ്ടായത്.
അതുകൊണ്ട്
നിന്റെ ഓരോ ആത്മബന്ധത്തിലും
സംതൃപ്തി നിലനിർത്തുക.
വേദന നൽകാതിരിക്കുക.
അവർ വഴിപിരിയാതിരിക്കാൻ.

Popular Posts