ചെറിയൊരു ശബ്ദം. ഖലീൽ ശംറാസ്

ജനത്തിനു മുമ്പുള്ള നിശ്ശബ്ദതക്കും
ശേഷമുള്ള നിശ്ശബ്ദതക്കുമിടയിൽ
മുഴങ്ങിക്കേട്ട ചെറിയൊരു ശബ്ദം മാത്രമാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.

Popular Posts