വലിയ മനുഷ്യൻ. ഖലീൽശംറാസ്

അധികാരവും പണവുമല്ല
മനുഷ്യനെ വലിയവനാക്കുന്നത്.
മറിച്ച്
അവനിലെ സ്നേഹവും കരുണയുമാണ്.
അവനെത്ര ദരിദ്രനാണെങ്കിലും
അവനിലെ സ്നേഹം
അവനെ വലിയവനാക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്