വലിയ മനുഷ്യൻ. ഖലീൽശംറാസ്

അധികാരവും പണവുമല്ല
മനുഷ്യനെ വലിയവനാക്കുന്നത്.
മറിച്ച്
അവനിലെ സ്നേഹവും കരുണയുമാണ്.
അവനെത്ര ദരിദ്രനാണെങ്കിലും
അവനിലെ സ്നേഹം
അവനെ വലിയവനാക്കുന്നു.

Popular Posts