പാറപോലെ ഉറച്ചത്. ഖലീൽശംറാസ്

നെഗറ്റീവ് വൈകാരികതയുടെ ഭാഷയിൽ
ആശയ വിനിമയം
നടത്തുന്ന രണ്ട്
വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ
നല്ലൊരു മാറ്റം
പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
പാറപോലെ ഉറച്ചതാണ്
അവരുടെ വ്യക്തിത്വം.
ഒരുമാറ്റം
പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത
അത്രയും ഉറച്ചത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്