പരസ്പര തർക്കങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

പരസ്പര തർക്കങ്ങൾ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ഉണ്ടാവുക
ഏറ്റവും അടുത്തവർക്കിടയിലാണ്.
അല്ലാതെ അകലങ്ങളിൽ
ഉള്ളവരിലല്ല.
അതുകൊണ്ട്
ഏറ്റവും അടുത്ത
ബന്ധങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
അവിടെ സ്നേഹബന്ധം
മുറുകെ പിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്