അവരുടെ ചിത്രം. ഖലീൽശംറാസ്

അവരുടെ ഉള്ളിൽ
വരക്കപ്പെട്ട അവരുടെ
യഥാർത്ഥ ചിത്രം
നോക്കി അവരെ നിരീക്ഷിക്കുക.
അല്ലാതെ നിന്റെ
ഉള്ളിൽ
നീയായി വരക്കപ്പെട്ട
അവരുടെ ചിത്രം നോക്കി
അവരെ വിലയിരുത്താതിരിക്കുക.
മിക്കവാറും
അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്