നിന്റെ ആത്മാവ് മറ്റൊരാളിൽ. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു നിമിഷം
നിന്റെ ആത്മാവിനെ
മറ്റൊരാളുടെ
ശരീരത്തിനുള്ളിൽ
ഒന്ന് ഊഹിച്ചുനോക്കൂ.
ഈ ലോകത്തിന്റെ
തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥമായ
മറ്റൊരു ചിത്രമായിരിക്കും
നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുക.
ഇനി നിന്റെ ആന്തരിക ലോകത്തിൽ
എന്ത് പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുമ്പോഴും.
ഇത്തരത്തിൽ നിന്റെ
ആത്മാവിനെ മറ്റൊരാളിൽ
സങ്കൽപ്പിക്കുക.

Popular Posts