ശരിയായ മറുപടി. ഖലീൽശംറാസ്

ആൾക്കാർ പരസ്പരം
കയർത്തുകയറി
സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സ്.
പല രാഷ്ട്രീയ മത
സംഘടനയിൽ പെട്ടവരും
ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ
പരസ്പരം
പടവെട്ടുകയാണ്.
പ്രസംഗ പരിശീലനത്തിന്റെ വേദിയാണ്.
അവർക്കിടയിൽ
ഒരു ദമ്പതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവരും വന്നു
ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്കായി.
വൈകാരികതയുടെ
അണുബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച്
അസ്വസ്ഥരായ മനുഷ്യർ
അവർക്ക് നേരെ
ചോദ്യശരങ്ങൾ വർഷിച്ചു.
വിവാദങ്ങൾ.
പുഞ്ചിരികൈവിടാതെ
സൗമ്യരായി അവർ
നല്ല രീതിയിൽ മറുപടി നൽകി.
എല്ലാവരും വാക്കുകൾ
കൊണ്ട് കളരിപയറ്റ് നടത്തി
പരസ്പരം മറുപടി പറയുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ.
പക്ഷെ തികഞ്ഞ വൈകാരിക ബുദ്ധി
കൈവരിച്ച,
സൗമ്യരായ മനുഷ്യരായി,
നല്ല മനുഷ്യരായി
അവർ അവരുടെ
സംസ്കാരവും
ആദർശവുമായി
ജീവനോടെ
നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു.
ശരിയായ വിശ്വാസികളായി
നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു.
എല്ലാ തെറ്റായദ്ധാരണകൾക്കും
ശരിയായ മറുപടി
ജീവിതത്തിലൂടെ നൽകുകയായിരുന്നു.
ശരിയായ മറുപടി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്