മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് അവസ്ഥകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
രണ്ട് അവസ്ഥകൾ
നിന്റെ ചിന്തകളിലേക്ക്
അവർ നിമിത്തം
ഒരു നെഗറ്റീവ് വികാരം
പിറക്കുന്നതിനുമുമ്പായി
കടന്നുവരണം.
ഒന്ന് പിറവിയിലെ
അവരുടെ അവസ്ഥ.
രണ്ട് അവരുടെ
മരണാവസ്ഥ.
അത് രണ്ടും ദൃശ്യവൽക്കരിച്ച ശേഷം
നെഗറ്റീവായി
പ്രതികരിക്കാനുള്ള
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ
മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്