ലാളിത്യം നിറഞ്ഞ നീ. ഖലീൽശംറാസ്

തികഞ്ഞ ലാളിത്യവും
സൽസ്വഭാവവും
നിറഞ്ഞ ഒരു
ഉത്തമ മനുഷ്യനായി
നീ മാറുക.
നിന്റെ
ഒരു നിൽപ്പുമതിയാവും
പുറത്തെ മനുഷ്യർക്ക്
നിന്നെ വായിച്ചെടുക്കാൻ.

Popular Posts