ചെറിയ ഭൂമി. ഖലീൽശംറാസ്

സുര്യനിൽ പോയി
ഭൂമിയെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ
ഈ ഭൂമിയെത്ര ചെറുപ്പമാണോ
അതിലും ചെറുതാണ്
നിന്റെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും
അറിവുമൊക്കെ അടങ്ങിയ
ആന്തരിക ലോകത്തിൽ നിന്നും
ഭുമിയേയും
ഭൂമിയിലുള്ളവയേയും
നിരീക്ഷിച്ചാൽ.
ഒരു നിമിഷം ഭൂമിയെന്ന്
ചിന്തിക്കുക
നിന്റെ തലച്ചോറിൽ
ഒരു ചിത്രം തെളിയുന്നില്ലേ
അതാണ് ഭൂമി.
അത്രക്കും ചെറിയ
ഒരു ചിത്രം.

Popular Posts