മുൻകാല മനുഷ്യരും ആധുനിക മനുഷ്യരും. ഖലീൽശംറാസ്

മുൻകാല മനുഷ്യരും
ആധുനിക കാല മനുഷ്യരും
തമ്മിലുള്ള മുഖ്യവ്യത്യാസം.
മുൻ കാല മനുഷ്യർ
സ്വയം നിർമിത വസ്തുക്കൾ
ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരുന്നു.
ആധുനിക മനുഷ്യർ
റെഡിമെയ്ഡ് വസ്തുക്കൾ
പ്രയോഗിക്കുന്നവർ
ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു.
മുൻ കാല മനുഷ്യർ
ഒരു പാത രക്ഷ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അത് അവർ സ്വയം
നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കും
ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർക്ക്‌
അതെവിടെ എങ്ങിനെ
ഉണ്ടാക്കി എന്നതുപോലും അറിയില്ല.

Popular Posts