മനുഷ്യന്റെ മൂല്യം. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു മനുഷ്യൻ
പോലും
നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടോ
പ്രവർത്തികൊണ്ടോ
വേദനിക്കാൻ പാടില്ല.
ഒരാളോട് പോലും
അനീധികാണിക്കാനോ
പാടില്ല.
ഇതാണ് അടിസ്ഥാന നിയമം.
ഈ ഒരടിസ്ഥാനത്തോട്
തന്റെ ജീവിതത്തെ
എത്രമാത്രം അടുപ്പുക്കികയും
അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നോ
അതിനനുസരിച്ചാണ്
മനുഷ്യന്റെ മൂല്യം.

Popular Posts