മനുഷ്യ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഷ. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ മനുഷ്യകൂട്ടായ്മക്കും
പൊതുവായ ഒരു ഭാഷയുണ്ട്.
ചില സംഘടനകളുടെ
ഭാഷ
മറേതെങ്കിലും
ഒരു പക്ഷത്തെ എതിർ പക്ഷത്ത്
നൃത്തി.
അതിൽ നിന്നും
വൈകാരിക മുതലെടുപ്പ് നടത്തി.
അതിലൂടെ
ഭീതിയുടെ മാനസിക ഭാഷ
സ്വന്തം അണികളിൽ
സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്.
സ്വന്തം മനസ്സമാധാനത്തിനും
ആയുസ്സിനും
ഭീക്ഷണിയായിരുന്നിട്ടും
ഒരു വൈകാരികതയുടെ
പേരിൽ അവരെ
സ്വന്തം പക്ഷത്ത്
പിടിച്ചു നിർത്താൻ
ഉത്തരം സംഘങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.
ഇത്തരം വ്യക്തികളുടെ
വാക്കുകൾ ശത്രു കേന്ദ്രീക്കതമായിരിക്കും.
അവരുടെ വാക്കുകളെ
ഒരു കാരണവശാലും
മുഖവിലക്കെടുക്കരുത്.
കാരണം അതിൽ
നൻമയോ സത്യമോ ഇല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്