മുന്നോട്ട്.ഖലീൽശംറാസ്

മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക
നീങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി
നിന്നെ ജീവിതം
പിറകോട്ട് നടത്തിക്കും.

Popular Posts