പെരുന്നാൾ സന്തോഷം. ഖലീൽശംറാസ്

ഏതൊരു രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്നും
സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക്
പരിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള
ശക്തിയുണ്ട്
ഓരോ ആഘോഷ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കും.
പരമാവധി അവ
ശേഘരിച്ചു വെക്കുക.
സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ
പുതിയ സ്നാപ്പ്ഷോട്ടുകൾ
പകർത്തുക.
എന്നും കാണാനും
അനുഭവിക്കാനും
പാകത്തിൽ ഓർമകളിൽ
അവയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക.
പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ.

Popular Posts