ശ്രദ്ധയെ ബോധപൂർവ്വം. ഖലീൽ ശംറാസ്

നിന്റെ ശ്രദ്ധ
ഒരു പ്രത്യേക
വിഷയത്തിലേക്ക്
കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടു
എന്നതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്
ആ ഒരു വിഷയം
നിന്നിൽ
ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ
മാറ്റം വരുത്താനും
കാരണമാവുന്നത്.
ഒരു വിഷയം നിന്നെ
വല്ലാതെ അലട്ടുമ്പോൾ
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്
ഒന്നുമാത്രമാണ്
ശ്രദ്ധയെ ബോധപൂർവ്വം
മറ്റൊന്നിലേക്ക്
കേന്ദ്രീകരിപ്പിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്