വിപരീത ഉത്തരം. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിലെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ
അവയുടെ പോസിറ്റീവായത്
കണ്ടെത്താനും
ചിന്തിക്കാനുമുള്ള
അവസരമായി കാണുക.
എനിക്ക് സാധ്യമല്ല
അല്ലെങ്കിൽ
ഞാൻ തോറ്റവനാണ്
നിരാശനാണ്
എന്നൊക്കെയുള്ള
ചിന്തകൾ
നിന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ
അവയുടെ വിപരീതം
കണ്ടെത്തുക.
എനിക്ക് സാധ്യമാണ്,
ഞാൻ വിജയിച്ചവനാണ്,
സന്തോഷവാനാണ്
എന്നൊക്കെയുള്ള
വിപരീത ഉത്തരങ്ങൾ
അവിടെ കുറിക്കുക.
എന്നിട്ട് ആ ചിന്തകളുമായി
മുന്നോട്ട് പോവുക.

Popular Posts