വൻ പ്രതിസന്ധികളെ കാത്തിരിക്കുക. ഖലീൽശംറാസ്

ജീവിതത്തിൽ
വൻ പ്രതിസന്ധികളെ മാത്രം
പ്രതീക്ഷിക്കുക.
ഏതു പ്രതിസന്ധിയിലും
തന്റെ ഉള്ളിലെ
മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല
എന്നും തിരുമാനിക്കുക.
ജീവിതമാവുന്ന
ജിമ്മിലെ
വ്യായാമോ പകരരണങ്ങളായിമാത്രം
പ്രതിസന്ധികളെ കാണുക.

Popular Posts