ഉറക്കമെന്ന സംതൃപ്തിയിൽ നിന്നും. ഖലീൽശംറാസ്

ഉറക്കം സംതൃപ്തിയാണ്
അതിശക്തമായ സംതൃപ്തി.
ആ സംതൃപ്തിക്കുമുന്നിൽ
ഉണരുക എന്നത്
വേദനയാണ്.
അതുകൊണ്ടാണ്
കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്
ഉണരാൻ വൈമനസ്യം കാണിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ തന്റെ ഉണർവിന്
ഉറക്കത്തേക്കാൾ
സംതൃപ്തി കൽപ്പിക്കുന്ന
ഒരു വ്യക്തി
ആവശ്യമായ ഉറക്കത്തിനുശേഷം
സന്തോഷത്തോടെ
ഒരു വിജയിയായി
ചാടിയെഴുനേൽക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്