നിന്റെ ചിന്തകളോട് പ്രതികരണം. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിലെ നെഗറ്റീവ്
ചിന്തകളോട് നീ
പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ
മാത്രമാണ്
അവയ്ക്ക് നിന്നെ
സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയൂ.
നിന്നിലെ ചിന്തയോട്
പ്രതിരോധിക്കാതെ
അത് നെഗറ്റീവാണെന്നറിഞ്ഞ്
അവഗണിക്കുക.
അത്രമാത്രം ചെയ്താൽമതി.
അവ സ്വയം നീർവീര്യമായികൊള്ളും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്