നിന്റെ ചിന്തകളോട് പ്രതികരണം. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിലെ നെഗറ്റീവ്
ചിന്തകളോട് നീ
പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ
മാത്രമാണ്
അവയ്ക്ക് നിന്നെ
സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയൂ.
നിന്നിലെ ചിന്തയോട്
പ്രതിരോധിക്കാതെ
അത് നെഗറ്റീവാണെന്നറിഞ്ഞ്
അവഗണിക്കുക.
അത്രമാത്രം ചെയ്താൽമതി.
അവ സ്വയം നീർവീര്യമായികൊള്ളും.

Popular Posts