പരാതിയുടെ വ്യത്യസ്ഥ രൂപഭാവങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു പരാതിക്ക് തികച്ചും
വ്യത്യസ്ഥങ്ങളായ
രൂപഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട്.
ഒന്ന് പരാതിപ്പെട്ടതിന്റെ
രൂപഭാവം.
പരാതിപ്പെടുന്നവരുടെ
തലയിലെ
രൂപഭാവം.
പിന്നെ പരാതി
സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ
തലച്ചോറിലെ രൂപഭാവം.
പിന്നെ പരാതിയെ
കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്
ചർച്ചചെയ്യുന്ന
ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
ചിന്താധാരകളിൽ
രൂപപ്പെട്ട
കുറേ രൂപഭാവങ്ങളും
അതിനനുസരിച്ചുള്ള
വ്യാഖ്യാനങ്ങളും.
ചെയെല്ലാം
പലപ്പോഴും തികച്ചുംവ്യത്യസ്ഥങ്ങളാണ്
എന്ന സത്യം
മനസ്സിലാക്കണം.
അവനവനെ നല്ല പക്ഷത്ത്ചേർത്ത്
ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ ആഘോഷിക്കാനും
ന്യായീകരിക്കാനുമുള്ള
ഒരവസരമാണ്
ഓരോ വ്യക്തിയും
ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

Popular Posts