പേടിപ്പിക്കുന്നവർ.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ
നോക്കി പേടിപ്പിക്കുമ്പോൾ
പേടിപ്പിക്കുന്ന ആൾ
തന്റെ മനസ്സിന്റെ ഭ്രാന്ത്
പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്
ചെയ്യുന്നത്.
അല്ലാതെ മറ്റേ ആളെ
ലക്ഷ്യം വെക്കുകയല്ല.
അതു കൊണ്ട്
പേടിപ്പിക്കുന്നവരുടെ
മുഖഭാവങ്ങൾ കണ്ട്
പേടിച്ചു പോവാതെ
സഹതപിക്കാൻ പഠിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്