നിന്റെ വിളിക്ക്. ഖലീൽശംറാസ്

മറ്റുള്ളവരോട്
ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള
നിന്റെ വിളിക്ക്
അവർ ഉത്തരം
നൽകിയില്ലെങ്കിൽ
ഒരിക്കലും അവരെ
കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്.
കാരണം അവരുടെ
ജീവിതത്തിലെ
ഏറ്റവും തിരക്കേറിയതും
പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ
ഏതെങ്കിലും ഒരു
പ്രവർത്തിയിൽ
മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരിക്കും.
അവരെ ആദരിക്കുക.
അവരോട് മാപ്പ് പറയുക.
കാരണം അവരുടെ വിലപ്പെട്ട
സമയത്തിലേക്ക്
നുഴഞ്ഞുകയറിയത് നീയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്