ഉറപ്പുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ
ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള
രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്
ഈ ഒരു നിമിഷവും
ഈ നിമിഷത്തിൽ
ജീവനോടെ നിലനിൽക്കുന്ന
നീയും.
രണ്ടിന്നേയും
നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്