ഓരോ നിമിഷവും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി. ഖലീൽശംറാസ്

ജീവിക്കുന്ന ഒരോ മനുഷ്യനും
ഒരു നിമിഷം
പോലും ഏതെങ്കിലും
ഒരു പ്രവർത്തിയിൽ
മുഴുകാതെ ജീവിക്കുന്നില്ല.
ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന
പ്രവർത്തിയിൽ
സംതൃപ്തി കുറയുമ്പോൾ
ഇതോർക്കുക.
പകരം മറ്റൊന്നു ചെയ്യുകയോ
അതുമല്ല
വെറുതെ ഇരിക്കാൻ
തീരുമാനിച്ചാൽ പോലും
എന്തെങ്കിലും
ഒന്ന് ചെയ്യാതെ
നിന്നക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല.
ഓരോ നിമിഷവും
നീ ശാരീരികമായും
മാനസികമായും ചെയ്യുന്ന
പ്രവർത്തികളിൽ
സംതൃപ്തനാവുക.

Popular Posts