ഭക്തി അളക്കരുത്. ഖലീൽശംറാസ്

ഏകാന്തതകളിൽ
കൈവരിക്കുന്ന
ഏകാഗ്രതയുടെ
സ്വരമാണ് ഭക്തി.
മനസ്സിന്റെ അടിതട്ടിൽ
നിന്നും
അത് ഉദ്ഭവിക്കുന്നു.
ഒരിക്കലും
ഏകാഗ്രതയും
ഏകാന്തതയുമില്ലാതെ
നാവിൽനിന്നും
ഭക്തി ഉൽഭവിക്കില്ല.
അതു കൊണ്ട്
ഒരാളുടേയും ചുണ്ടുകളിൽനിന്നും
ഉരിയാടപ്പെടുന്ന
മന്ത്രങ്ങളെ നോക്കിയോ
അവരുടെ ശരീരത്തിൻമേലണിഞ്ഞ
മതചിഹ്ന്ങ്ങളെ നോക്കിയോ
ഭക്തി അളക്കാതിരിക്കുക.
അവ അളക്കണമെങ്കിൽ
ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
ഉള്ളറകളിലേക്ക്
ഉറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട്.
അത് അസാധ്യമാണ്.
അതുകൊണ്ട്
മറ്റുള്ളവരുടെ ഭക്തിയെ
അളക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്