ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു. ഖലീൽ ശംറാസ്

പ്രപഞ്ച വിസ്മയങ്ങളും
നിന്റെ ശാരീരിക
വിസ്മയങ്ങളും
തന്നെയാണ്
ദൈവത്തെ കുറിച്ച്
പഠിപ്പിക്കുകയും
അടുപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു.
ഓരോ നിമിഷവും
നിന്നോടൊപ്പമുള്ള ഗുരു.
പക്ഷെ ഒന്നു ശ്രവിക്കാൻ
കാണാൻ
അനുഭവിക്കാൻ
പലപ്പോഴും നീ തയ്യാറാവുന്നില്ല.
എന്നിട്ട് ദൈവത്തെ കുറച്ചറിയാൻ
ദൈവിക സങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ
ജീവിക്കുന്ന,
ഈ നിമിഷത്തെ ദൈവ സാനിധ്യം
തിരിച്ചറിയാത്ത,
അതിനെ സാമൂഹികവും
സാമ്പത്തികവും
അധികാരകരവുമായ
നേട്ടങ്ങൾക്കായി
ദുരുപയോഗം ചെയ്ത
ഏതൊക്കെയോ
മനുഷ്യരിലേക്ക്
ദൈവത്തെ കുറിച്ചന്വേഷിച്ച്  ചെല്ലുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്