ഈ നിമിഷത്തിലെ ദൈവസാനിദ്ധ്യം. ഖലീൽശംറാസ്

ഏതൊരു മതദർശനത്തിൽ
സമാധാനം അനുഭവിച്ചറിയുന്നത്
ഈ നിമിഷത്തിലെ
ദൈവിക സാനിദ്ധ്യവും
കരുണയും
തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ്.
ഭുതത്തിലും ഭാവിയിലുമുള്ള
സാങ്കൽപ്പിക്ക
ദൈവികതയാണ്
മനുഷ്യനെ വൈകാരികതയിലേക്ക്
നയിക്കുന്നത്.
ഉള്ളിൽ
ഉറപ്പില്ലാത്ത
ഒരു കാര്യത്തിനുവേണ്ടി
ഉറപ്പാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാനുള്ള
ഊർജ്ജത്യാഗമാണത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്