വിമർശിക്കുന്നവർ ഭരിക്കുന്നു. ഖലീൽശംറാസ്

പരസ്പരം
വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും
കുറ്റപ്പെടുത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാണ്
മിക്ക സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകളേയും
ഭരിക്കുന്നത്.
വിമർശിക്കാതെ
ഐക്യത്തിന്റെ പാഥ
കൈകൊള്ളുന്നവരെ
ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായി
കാണുന്നിടത്തോളം
ഇവരുടെ സ്വാദീനം
പടർന്നു പന്തലിച്ചുകിടക്കുകയും
ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

Popular Posts