വിമർശിക്കുന്നവർ ഭരിക്കുന്നു. ഖലീൽശംറാസ്

പരസ്പരം
വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും
കുറ്റപ്പെടുത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാണ്
മിക്ക സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകളേയും
ഭരിക്കുന്നത്.
വിമർശിക്കാതെ
ഐക്യത്തിന്റെ പാഥ
കൈകൊള്ളുന്നവരെ
ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായി
കാണുന്നിടത്തോളം
ഇവരുടെ സ്വാദീനം
പടർന്നു പന്തലിച്ചുകിടക്കുകയും
ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്