സ്നേഹമെന്ന ശൂന്യത. ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യരുടെ ജീവനുകളെ
പരസ്പരം ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന
ശുന്യതയാണ് സ്നേഹം.
അതിശക്തമായ
ബന്ധമാണ് അത്.
അത് കൊണ്ട്
പരസ്പരം സ്നേഹം
പങ്കുെവെച്ച്
മറ്റുള്ളവരുടെ
ജീവന്റെ ഒരംശമാവാനായി
നിന്റെ സമയം വിനിയോഗിക്കുക.

Popular Posts