സ്നേഹമെന്ന ശൂന്യത. ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യരുടെ ജീവനുകളെ
പരസ്പരം ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന
ശുന്യതയാണ് സ്നേഹം.
അതിശക്തമായ
ബന്ധമാണ് അത്.
അത് കൊണ്ട്
പരസ്പരം സ്നേഹം
പങ്കുെവെച്ച്
മറ്റുള്ളവരുടെ
ജീവന്റെ ഒരംശമാവാനായി
നിന്റെ സമയം വിനിയോഗിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്