അനുഭവങ്ങളുടെ രേഖാചിത്രം.ഖലീൽശംറാസ്

നിങ്ങളുടെ ഓരോ
അനുഭവത്തേയും
ഒരു രേഖാചിത്രമായി
ന്യുറോണുകളാൽ
വരക്കപ്പെടുന്നു.
അതിനായി
തന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ
നിന്നും നിത്യേന
പകർത്തിയ
അറിവുകളിൽ നിന്നും
വർണ്ണങ്ങൾ നൽകുന്നു.
ആ വരണപ്പെട്ടയുടെ
സത്യാവസ്ഥ അവലോകനം
ചെയ്യാതെ
നിങ്ങളിലെ സത്യമായി അതു മാറുന്നു.
പിന്നീടുള്ള പ്രതികരണങൾ
അതിനനുസരിച്ചുമാവുന്നു.

Popular Posts