അനുഭവങ്ങളുടെ രേഖാചിത്രം.ഖലീൽശംറാസ്

നിങ്ങളുടെ ഓരോ
അനുഭവത്തേയും
ഒരു രേഖാചിത്രമായി
ന്യുറോണുകളാൽ
വരക്കപ്പെടുന്നു.
അതിനായി
തന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ
നിന്നും നിത്യേന
പകർത്തിയ
അറിവുകളിൽ നിന്നും
വർണ്ണങ്ങൾ നൽകുന്നു.
ആ വരണപ്പെട്ടയുടെ
സത്യാവസ്ഥ അവലോകനം
ചെയ്യാതെ
നിങ്ങളിലെ സത്യമായി അതു മാറുന്നു.
പിന്നീടുള്ള പ്രതികരണങൾ
അതിനനുസരിച്ചുമാവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്