സുക്ഷ്മജീവികളുടെ അക്രമണം. ഖലീൽശംറാസ്

ശാരീരികമായി
ഏറ്റവും കൂടുതൽ
മനുഷ്യനെ
ഉപദ്രവിക്കാത്ത
ഏക ജീവി
മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്.
സൂക്ഷ്മജീവികളാണ്
ഇന്ന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ
മുന്നിൽ.
കൊതുകുകടിയേറ്റ്
ഡെങ്കിപ്പനി വരുമ്പോഴും
പഴകിയ ഭക്ഷണം
കഴിച്ച് വയറിളക്കം വരുമ്പോഴും
പുതിയ മഴ പെയ്തപ്പോൾ
കഫക്കെട്ട് വന്നപ്പോഴും
മറ്റു പകർച്ചവ്യാതികളൊക്കെ
വന്നപ്പോഴും
ഇത്തരം സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ
മനുഷ്യനെതിരെയുള്ള
ശാരീരിക അക്രമണം
രൂക്ഷമായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട്
ഇത്തരം സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ
ശക്തമായ അക്രമണങ്ങളെ
പ്രതിരോധിക്കാൻ
മനുഷ്യർ ഒന്നിക്കുക.
അന്തരീക്ഷത്തിന്റേയും
ശരീരത്തിന്റേയും
വൃത്തി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്