ഉറച്ച വിശ്വാസം. ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്ക് നിന്നിൽ
എത്രമാത്രം വിശ്വാസം ഉണ്ട്
എന്നതിനാനുപാതികമായിട്ടാണ്
നിന്റെ ലക്ഷ്യസഫലീകരണം
നിലനിർക്കുന്നത്.
ഏതൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള
യാത്രക്കും ഊർജ്ജമാവേണ്ടത്
എനിക്കത് സാധ്യമാണ്
എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്