പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണുന്നത്. ഖലിൽശംറാസ്

എല്ലാവരും വസിക്കുന്നത്
നിന്റെ തലച്ചോറിലെ
നാഡീ വ്യുഹത്തിലാണ്.
അതുകൊണ്ട് നിന്റെ
പ്രിയപ്പെട്ടവർ എത്ര
അകലെയാണെങ്കിലും
അതിൽ മനംനൊന്ത്
വിഷമിക്കാതിരിക്കുക.
കാരണം അടുത്തുള്ളപ്പോഴും
അകലെയുള്ളപ്പോഴും
അവരെ കാണുകയും
കേൾക്കുകയും
അനുഭവിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നത്
നിന്റെ തലച്ചോറിലും
വികാരവിചാരങ്ങളായി
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മനസ്സിലുമാണ്.

Popular Posts