സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക. ഖലീൽശംറാസ്

ജനിച്ചു വീണ
ഒരു മനുഷ്യനോട്
എന്തിന്റെയെങ്കിലും
പേരിൽ
വിവേചനം കാണിക്കാൻ
പ്രേരിക്കുന്ന
ചില മനുഷ്യരുടെ
വൃത്തികെട്ട മനസ്സിനെ
ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ.
അത്തരം വൃത്തികെട്ട
മനസ്സുള്ളവർ
ആ വൃത്തികേട്
പുറത്തെടുക്കുന്നതിന്
മുമ്പ്
മരണാനന്തരം
ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന
സ്വന്തം
ശവശരീരം
മുന്നിൽ കാണുക.
എന്നിട്ട്
താൻ വിവേചനം
കാണിച്ചവർ മൂക്കുപൊത്തി
തനിക്കുമുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന
അവസ്ഥ കാണുക.
എന്നിട്ട് സ്വന്തം
മനസ്സിലേക്ക് നോക്കുക.
എന്റെ മനസ്സെങ്ങാനും
പുറംലോകം കാണുകയാണെങ്കിൽ
ഇതു പേലെ
മൂക്കുപൊത്തില്ലേ
എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക.
എന്നിട്ട് മാറാൻ തയ്യാറാവുക.
സ്നേഹത്തിന്റേയും
കരുണയുടേയും
കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും
കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കാനും
പിന്നെ അനുഭവിക്കാനും
പഠിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്