ജോലി. ഖലീൽശംറാസ്

സ്വന്തം ജോലിയിൽ
മടുപ്പും മുശിപ്പും
അലസതയുമുള്ള
ഏതൊരാളും
ശരിക്കും
മറ്റൊരാൾക്ക്
ലഭിക്കേണ്ട
അവസരത്തെ
കയ്യടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
തന്റെ ജോലിയിൽ
ആവേശവും
സന്തോഷവും
അനുഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ
അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്
ആ ജോലിക്ക്
താൻ അനുയോജ്യനല്ല എന്നാണ്.

Popular Posts