വിഷവും ആത്മഹത്യാ കയറും. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ പല ചീത്ത
മാനസികാവസ്ഥകളും
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
കൊല ചെയ്യാനുള്ള
വിഷങ്ങളും
ആയുസ്സ് കുറക്കാനുള്ള
ആത്മഹത്യാ കയറുകളുമാണ്
എന്നതാണ് സത്യം.
അതുകൊണ്ട്
നല്ല മാനസികാവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചും.
അതിനനുസരിച്ച്
നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചും
ഈ രണ്ട്
അപകടാവസ്ഥകളേയും
തരണം ചെയ്യുക.

Popular Posts