സ്വയം എങ്ങിനെ കാണുന്നു? ഖലീൽശംറാസ്

നക്ഷത്രത്തേക്കാൾ
വലിയതായും
പ്രയോണുകളേക്കാൾ
ചെറിയതായും
തന്നെ നിരീക്ഷിക്കാൻ
പറ്റുന്ന ഏക ജീവി
മനുഷ്യനാണ്.
കാരണം മനുഷ്യന്
തന്റെ ബോധത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ
ഭാവനയിലൂടെ
തന്നെ എങ്ങിനെ വേണമെങ്കിലും
കാണാൻ കഴിയും.
ശരിക്കും ഓരോ മനുഷ്യനും
അവനവന്റെ ജീവിതത്തിന്
നൽകുന്ന മൂല്യവും
സ്വയം കൽപ്പിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.
ഞാൻ മൂല്യമുള്ളവനാണ്
എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ
സ്വയം
അങ്ങിനെ കാണുന്നു.
ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ
അങ്ങിനേയും.
ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ
മൂല്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത്
മറ്റൊരാളല്ല
മറിച്ച് സ്വയമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്