കാരുണ്യവാന്റെ നാമത്തിൽ. ഖലീൽശംറാസ്

കാരുണ്യവാന്റെ നാമത്തിൽ
ഏതൊരു പ്രവർത്തി
ആരംഭിക്കുന്ന
ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും
നീ നോക്കേണ്ടത്
അവരുടെ നാവിൽനിന്നും
വന്നയാ മന്ത്രമല്ല.
മറിച്ച്
പ്രവർത്തിയിൽ
ആ കാരുണ്യം
പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്.
തുടക്കം കാരുണ്യവാന്റെ നാമത്തിലും
പ്രവർത്തി കാരുണ്യമില്ലാതെയുമാണെങ്കിൽ
തീർച്ചയായും
അതിന്റെ ഉദ്ഭവം
ഹൃദയത്തിൽനിന്നല്ല എന്നാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്